Mini nagradne igre

Impol Servis

“Vaš svet aluminija”

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA MINI NAGRADNIH IGER (GIVEAWAY)

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Nagradno igro oz. giveaway organizira družba IMPOL SERVIS d.o.o., Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka 5482593000 (v nadaljevanju organizator).

2. NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je oglaševanje in promocija prodajnega asortimana organizatorja.

3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Trajanje nagradne igre je opredeljeno v objavi z nagradno igro na Facebook in/ali Instagram profilu podjetja Impol Servis, kjer nagradna igra tudi poteka.

4. UDELEŽENCI
Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki so izpolnile vse zahtevane pogoje za sodelovanje, kot so navedeni v objavi nagradne igre na:
• Facebook profilu podjetja Impol Servis dostopnem na https://www.facebook.com/impolservis/ in/ali
• na Instagram profilu podjetja Impol Servis dostopnem na https://www.instagram.com/impolservis/.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni v Impol Servis. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelkov in je za sodelujoče brezplačno.

5. POTEK NAGRADNE IGRE
Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo v objavi z nagradno igro na Facebook in/ali Instagram profilu podjetja Impol Servis.

Udeleženci lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da izpolnijo pogoje zahtevane v objavi nagradne igre.

6. IZBOR NAGRAJENCA
Izbor nagrajenca bo potekal v prostorih podjetja Impol Servis d.o.o., v roku 30 dni po koncu nagradne igre, navedene v objavi nagradne igre. Tričlanska komisija, katere sestavo določi organizator, bo med vsemi prejetimi pravilnimi odgovori izbrala 1 nagrajenca.

O poteku izbora in žrebanja bo napisan zapisnik, ki bo vseboval naslednje podatke:
• datum, ura in kraj izbora/žrebanja,
• navzoče osebe,
• število vseh pravočasno prejetih prijav,
• potek izbora/žrebanja,
• podatki o izbranem/izžrebanemu sodelujočemu ter
• ura zaključka izbora/žrebanja.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju. Zapisnik bo na vpogled na sedežu organizatorja nagradne igre 10 dni od zaključka žrebanja.

Izbor in/ali žrebanje ni javno. Rezultati žrebanja v skladu s temi pravili so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

7. OBJAVA NAGRAJENCEV
Nagrajenci bodo javno (ime in priimek) objavljeni v roku 10 dni po izvedbi žrebanja na spletni strani www.impol-servis.si in/ali Facebook/Instagram profilu Impol Servis.

Obvestilo o tem, da je bil udeleženec nagrajen, skupaj s pozivom, katere podatke mora organizatorju nagradne igre predložiti, bo organizator poslal izžrebancu po elektronski pošti ali telefonu ali preko zasebnega sporočila na omrežju Facebook/Instagram.

8. NAGRADA IN PREVZEM NAGRADE
Nagrada se podari izžrebani osebi, ki je zadostila zahtevanim pogojem nagradne igre.

Nagradni sklad je predstavljen v besedilu objave nagradne igre na spletni strani www.impol-servis.si in/ali Facebook/Instagram profilu Impol Servis.

Prenos na drugo osebo ni možen. Nagrade niso izplačljive v gotovini in nagrad ni mogoče zamenjati za druge nagrade.

Nagrajenec nagrado prevzame na sedežu organizatorja v Slovenski Bistrici ali po dogovoru po pošti. Nagrajenec je dolžan prevzeti nagrado v roku 15 dni od dne, ko mu jo vročevalec prvič poskuša vročiti. Ob izročitvi nagrade se je nagrajenec dolžan izkazati z osebnim dokumentom, ki se mora ujemati s podatki, kot so navedeni v zapisniku komisije. V primeru, da se podatki ne ujemajo, nagrajenec ni upravičen do prevzema nagrade, nagrada pa se ne podeli.

V primeru, da nagrajenci organizatorju ne posredujejo točnih in pravilnih zahtevanih podatkov in jim iz tega razloga organizator nagrade ne more vročiti, izgubijo pravico do nagrad, organizator pa je prost svoje obveznosti izročitve nagrad takim nagrajencem. Nagrada se v tem primeru ne podeli.

9. DAVKI OD NAGRAD
Vrednost nagrade predstavlja za nagrajenca doseženi neto dohodek. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi.

Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo.

Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

10. DOKUMENTACIJA
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre, in sicer:

• dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila igre, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta po zaključenem žrebanju.

• dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi in s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

11. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Udeleženec v nagradni igri soglaša in dovoljuje, da organizator obdeluje zbrane osebne podatke za namene izvedbe te nagradne igre in obveščanja o nagradah, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) in Pravili nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša in dovoljuje, da se lahko v primeru, če postane nagrajenec, njegovi osebni podatki (ime, priimek, Facebook/Instagram uporabniško ime) objavijo med seznamom nagrajencev na spletni strani www.impol-servis.si in/ali Facebook/Instagram profilu Impol Servis, in sicer brez kakršnegakoli plačila od organizatorja nagradne igre. Osebni podatki se lahko na zahtevo nagrajenca umaknejo.

Nagrajenec v nagradni igri soglaša in dovoljuje, da organizator njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, e-mail ali telefonska številka) obdeluje za namene podelitve ali dostave nagrade.

V primeru podelitve nagrade v vrednosti višji od 42 EUR, nagrajenec soglaša in dovoljuje, da organizator obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, davčna izpostava) za namen plačila akontacije dohodnine in jih v ta namen posreduje pristojnemu davčnemu uradu v skladu z Zakonom o dohodnini.

Brez izrecne privolitve udeležencev nagradne igre, organizator osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za namene, navedene v pravilih nagradne igre.

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Navedene osebne podatke bo organizator hranil in obdeloval samo toliko časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu.

Organizator ne odgovarja za morebitno kršenje obveznosti varstva osebnih podatkov ali prepovedi iznosa osebnih podatkov v tretjo državo, ki bi ga povzročil upravitelj omrežja Facebook, Inc. ali Facebook Ireland Limited.

12. ODGOVORNOST
Sodelujoči se s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica udeležbe v tej nagradni igri, pri prevzemu ali koriščenju nagrade.
Organizator ne odgovarja za morebitno nedelovanje Facebook strani, na kateri poteka nagradna igra.
Sodelujoči v tej nagradni igri soglašajo, da družbi Facebook Inc. in Facebook Ireland Limited in Instagram niso organizatorji te nagradne igre ter nimajo pravic in obveznosti iz naslova nagradne igre, je ne prirejajo in niso pokrovitelji.

13. SPLOŠNE DOLOČBE
Sodelujoči in nagrajenci se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo s Pravili in pogoji sodelovanja.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah, dopolnitvah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook/Instagram profilu Impol Servis ali na spletni strani www.impol-servis.si.

14. MOREBITNI SPORI
Za vse morebitne spore, izhajajoče iz nagradne igre, je pristojno stvarno sodišče v Mariboru.

Slovenska Bistrica, 18. maj 2020

IMPOL SERVIS d.o.o., Slovenska Bistrica